Fout tijdens afdrukken.

Zwangerschapsechografie
NL | FR | EN

Algemene voorwaarden

..

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Van: Echo Centrum ECHODOC
Gevestigd en kantoorhoudende te Gent
ECHODOC  is een activiteit van    MD MEDIC BV , KON.LEOPOLD II LAAAN 32 , 9000 GENT

Art. 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ECHODOC en opdrachtgever waarop ECHODOC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Echodoc, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Art. 2 Doel.
ECHODOC verricht zonder medische indicatie in opdracht prenatale echografie met als enige doel het in beeld brengen van de foetus.

Art. 3 Uitvoering van de overeenkomst.
ECHODOC  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren
Art. 4 Wijzigen van de overeenkomst.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen. Indien de wijziging of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal ECHODOC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Art. 5 Geheimhouding.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Art. 6 Intellectuele eigendom.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt ECHODC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Al het door ECHODOC verstrekte beeld en/of geluidsmateriaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem en zonder toestemming van ECHODOC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

De gemaakte beelden en foto’s  zin niet bruikbaar door de behandelende gynaecoloog of verloskundige om een medische beoordeling te maken betreffende de groei, gezondheid en ontwikkeling van de baby en zwangerschap

Art.7 Opzegging.
Beide partijen kunnen ten alle tijde de overeenkomst schriftelijk of mondeling opzeggen, dan wel te verzetten. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 48 uur voor de afspraak in acht te nemen.

Art. 8 Gebreken; klachttermijnen.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ECHODOC
Indien een klacht gegrond is, zal ECHODOC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ECHODOC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 .

Art. 9 Honorarium.
Het vaste honorarium is inclusief BTW. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk besteden uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ECHODOC

Art. 10 Betaling.
Betaling dient in de regel  contant op  te geschieden. Anders binnen dertig dagen na factuurdatum.

Art. 11 Aansprakelijkheid.

ECHODOC  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. ECHODOC  verricht in opdracht prenatale echografie  met als enig doel het in beeld brengen van de foetus. Bij deze werkzaamheden is het nadrukkelijk niet de bedoeling om een medische diagnose  en/of  conclusie te stellen, buiten het bepalen van het geslacht van de foetus. De werkzaamheden dienen geen medisch doel. ECHODOC  kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel later aangetoonde geboortedefecten, afwijking, pathologie of anderszins medische gevolgen en /of  complicaties en hieruit voortvloeiende kosten. Ook indien een diagnose had behoren te worden gesteld wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Door akkoord te gaan met de aanvang van de echoscopie is het opdrachtgever duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. De verantwoordelijkheid voor de zwangerschapsbegeleiding wordt niet overgenomen van de zwangerschapsbegeleider. ECHODOC  kan niet met 100% zekerheid het geslacht vaststellen, en kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden indien deze achteraf niet juist blijkt. Het is ECHODOC , mede gelet op de huidige stand der wetenschap niet bekend dat er bij zwangere of foetus nadelige gevolgen kunnen voortvloeien uit het gebruik van echo apparatuur  en ultrasone  geluid. ECHODOC werkt met de modernste apparatuur welke volgens Europese regelgeving is goedgekeurd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen welke voortvloeien uit het gebruik van deze apparatuur.

Art. 12 Toestemming.
Met het aangaan van de overeenkomst stemt de opdrachtgever in om indien er een vermoeden ontstaat op een geboortedefect, dat deze informatie wordt verstrekt aan de behandelde gynaecoloog  Voor zover nodig machtigt de opdrachtgever ECHODOC  ter zake.